Letter of intent

sep 22, 2022

Letter of intent


 

För att Europa ska uppnå de satta klimatmålen är elektrifieringen en nyckelfråga och tillgången till batterier en förutsättning. Bara för att täcka det europeiska behovet krävs 20–30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller, detta samtidigt som produktionen måste vara miljömässigt och socialt hållbar. Sverige och Finland har unika förutsättningar att leda utvecklingen genom sina naturtillgångar och företag som ligger i framkant när det gäller framtagning och återvinning av metaller, battericellsproduktion, starka energibolag och världsledande producenter i användarledet samt en stark forskning inom området. Framväxten av denna nya industri ställer krav på medarbetare med rätt kompetens och behovet av ingenjörer, tekniker och operatörer på olika nivåer är stort vilket utmanar utbildningssystemet.

Energibranschen växer starkt i våra regioner, och särskilt batteriindustrin. För att utvecklingen av denna nya industri ska stärka regionerna och välfärden på bästa sätt, behöver regionerna möta upp med smarta strategier för kompetensförsörjning, säkra att kompetensutvecklingsinsatser på bästa sätt möter branschens behov samtidigt som vi säkrar ett socialt hållbart samhälle där regionens medborgare tar del av utvecklingen.

Projektet Battery Region kartlägger befintligt utbildningsutbud, identifierar utbildningsbehov, stärker interregional samverkan och bygger nätverk. Ett av resultaten förväntas bli en interregional strategi eller överenskommelse om det fortsatta arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i batteribranschens värdekedja.

 

  • Parterna synliggör resultaten från Interreg Nord projektet Battery Region internt och externt för att få spridning och ta resultaten vidare.
  • Parterna håller varandra underrättade och informerade om samarbeten, konferenser och projekt kopplat till batterivärdekedjan och andra verksamhet inom den gröna industriövergången som ansluter till denna.
  • Region Västerbotten och Norra Österbottens förbund avser att samverka i vidare initiativ och eventuella projekt kopplat till batterivärdekedjan och andra verksamheter inom den gröna industriövergången som ansluter till denna.
  • OSAO och Skellefteå Kommun synliggör vilka relevanta utbildningar som finns i respektive land för att visa på möjligheterna att studera i annat land.
  • OSAO och Skellefteå Kommun undersöker möjligheterna att ordna ett pilotprojekt som möjliggör ett utbyte av studenter mellan länderna för att studera.
  • De undertecknande personerna utgör via sina funktioner noder för det fortsatta arbetet.

 

Parter avser att fortsätta att samarbeta i enlighet med detta avtal.

 

Skellefteå, den 22 september 2022 

 

Jonas Lundström – Chef Näringsliv och Samhällsbyggnad, Regional Utveckling, Region Västerbotten

Tiina Rajala – Utvecklingschef, Regional Utveckling och Finansiering, Norra Österbottens Förbund

Simon Dahlgren – Verksamhetschef Vuxenutbildning, Skellefteå Kommun

Jarmo Paloniemi – Managing Director, Educational Consortium OSAO

 

 

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *