Battery Region

Omställningen från fossila bränslen till eldrift är högaktuell för uppnåendet av de satta klimatmålen, för Europa handlar det om att vara med i utvecklingen och undvika beroende av andra. I den gröna omställningen är Västerbotten en nyckelaktör

Rickard Carstedt (S), ordförande för regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten

Letter of intent

Letter of intent

Letter of intent   För att Europa ska uppnå de satta klimatmålen är elektrifieringen en nyckelfråga och tillgången till batterier en förutsättning. Bara för att täcka det europeiska behovet krävs 20–30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller,...

Projektet Battery Region

Projektet Battery Region kartlägger befintligt utbildningsutbud, identifierar utbildningsbehov, stärker interregional samverkan och bygger nätverk. Ett av resultaten förväntas bli en interregional strategi eller överenskommelse om det fortsatta arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i batteribranschens värdekedja.

Projektet finansieras av Interreg Nord och Lapplands förbund.

Aktiviteter

Projektet syftar till att möta den växande batteriindustrins behov av medarbetare med rätt kompetens, detta sett ur ett utbildningsperspektiv. 

Utgångspunkt

Identifierat och definierat utvecklingsbehov inom utbildnings- och matchningssy­stemen för batteribranschen

Övergripande mål

Projektet Battery Regions övergripande mål är att utveckla en gränsöverskridande kompetensförsörjningsstrategi för den växande batteriindustrins värdekedja, i förlängningen öka möjligheterna för en gemensam arbetsmarknad.

Battery Region

För att etableringarna i den nya, snabbt växande batteriindustrin ska stärka regionerna och välfärden behöver vi säkra att kompetensutvecklingsinsatser möter branschens behov.

Interreg Nord

Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. För att uppnå det övergripande målet behöver utvecklingen av regionen ske på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Battery Region

Aktörskarta

Aktörskartan synliggör och länkar till de företag och utbildningsanordnare som är aktiva inom batteriets värdekedja i våra regioner