Om Projektet

Projektet Battery Region kartlägger befintligt utbildningsutbud, identifierar utbildningsbehov, stärker interregional samverkan och bygger nätverk. Ett av resultaten förväntas bli en interregional strategi eller överenskommelse om det fortsatta arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i batteribranschens värdekedja.

För att Europa ska uppnå de satta klimatmålen är elektrifieringen en nyckelfråga, tillgången till batterier en förutsättning. Bara för att täcka det europeiska behovet krävs 20-30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller, detta samtidigt som produktionen måste vara miljömässigt och socialt hållbar. Sverige och Finland har unika förutsättningar att leda utvecklingen genom sina naturtillgångar och företag som ligger i framkant när det gäller framtagning och återvinning av metaller, battericellsproduktion, starka energibolag och världsledandeledande producenter i användarledet samt en stark forskning i området. Uppväxten av denna nya industri ställer krav på medarbetare med rätt kompetens, behovet av ingenjörer, tekniker och operatörer på olika nivåer är stort vilket utmanar utbildningssystemet.
Energibranschen växer starkt i våra regioner, och särskilt batteriindustrin. För att utvecklingen av denna nya industri ska stärka regionerna och välfärden på bästa sätt, behöver regionerna möta upp med smarta strategier för Kompetensförsörjningen, säkra att kompetensutvecklingsinsatser på bästa sätt möter branschens
behov samtidigt som vi säkrar ett socialt hållbart samhälle där regionens medborgare tar del av utvecklingen.

Arbetspaket 1 - Kommunikation

 

Projektet rör sig i uppbyggnaden av en ny industri vilket ställer stora krav på dialog och samverkan mellan ett stort antal aktörer, bland annat näringsliv, branschorganisationer, utbildningsanordnare och regionalt- och kommunalt utvecklingsansvariga samt övriga pågående initiativ. Förutom att kommunicera pågående arbete och aktiviteter i projektet är en viktig beståndsdel att lyfta de mervärden och lärdomar som uppstår under projekttiden.

Arbetspaket 2 - Projektledning

 

Region Västerbotten är projektägare, koordinerar arbetet för de svenska partnerna och ansvarar därutöver för projektets administration och kommunikation. Region Norra Österbotten (Pohjois-Pohjanmaan liitto) koordinerar arbetet för de finska partnerna. Hos projektpartnerna Skellefteå kommun och OSAO återfinns projektmedarbetare med ansvar för strategiskt och operativt utbildningsarbete inom respektive organisation.

Arbetspaket 3 - Utbildnings-/kompetensbehov

 

Identifiering av utbildnings-/kompetensbehov hos företag aktiva inom batteriproduktionens värdekedja.

Sett ur ett batterivärdekedjeperspektiv är branschen i en uppbyggnadsfas där de olika segmenten växer olika fort. Vad gäller ex råvaruförsörjningen sker det arbetet till stor del i en redan etablerad miljö men med nya material vilket ställer nya krav, det förväntas dock en stor tillväxt i detta område vilket kommer påskynda utvecklingen och behovet av nya kompetenser, detsamma gäller till viss del återvinningshanteringen. Utvecklingen i själva batteriproduktionen och utvecklingen av slutprodukter sker otroligt snabbt och nya aktörer tillkommer. En central aktivitet i projektet är identifieringen av aktörernas behov av kompetenser och tillhörande utbildningar. I första hand fokuseras utbildningar på gymnasie-, vuxenutbildnings och yrkeshögskolenivå men projektet kan även komma att inkludera andra nivåer.

Arbetet utförs genom analys av befintligt material och workshops med företag aktiva inom batteriets värdekedja.

Arbetspaket 4 - Tillgängliga utbildningar

 

Identifiering av tillgängliga utbildningar inom batteriets värdekedja.

Sett ur ett regionalt perspektiv sker utvecklingen inom de olika segmenten i batteriets värdekedja olika fort vilket öppnar upp för ett utökat utbyte, detta sett ur ett utbildningsperspektiv. Brytningen av de kritiska mineralerna inom batteritillverkningen är långt framme i norra Finland, exempelvis xx, xx, xx. I norra Sverige pågår ett stort antal aktiviteter för att starta brytning eller återvinning av dessa, ex Talgas planerade brytning av grafit i Vittangi, LKABs satsning på att utvinna mineraler från deponerat material och Bolidens producering av koppar, en i sig kritisk metall för elektrifieringen. I Skellefteå startar produktionen i Northvolts batterifabrik i början av 2022, i norra Finland pågår långt komna dialoger om en etablering av en batterifabrik i Vasa. Vad gäller återvinningspåret har såväl norra Finland  som Sverige en stark tradition och flertalet aktiviter, ex , Talgas planer på xx i Luleå och Boliden Rönnskär som är världsledande på metallåtervinning. Sammantaget innebär detta att det finns ett stort antal framtagna utbildningar kopplade till den regionala utvecklingen, utbildningar som kartläggs och definieras i projektet.

Arbetspaket 5 - GAP-analys

 

GAP-analys och aktiviteter för att möta identifierade luckor.

Utifrån kartläggningen av såväl befintliga utbildningar som företagens behov genomförs en GAP-analys med syfte att identifiera och möta eventuella glapp mellan dessa. Utifrån projektets interregionala sammansättning finns stora möjligheter till utbyte, både vad gäller samverkan i utbildningsframtagning (utbyte av erfarenheter i nätverk), resurssamordning (ex lärare) och elevrekrytering men även undvikande av dubbletter av utbildningar där det går att hitta gemensamma lösningar. Projektet avser ta fram en interregional utbildningskarta som visar på olika utbildningsvägar in till nya yrken inom batteriindustrin, baserat på individens förkunskapsnivå.

Arbetspaket 6 - Samverkan

 

Strategisk samverkan över region- och landsgränser vad gäller gemensamma utbildningsinsatser och i förlängningen en gemensam arbetsmarknad.

De i projektet deltagande regionerna, Region Västerbotten och Region norra Österbotten ser stora vinster i att stärka sin samverkan vad gäller det strategiska kompetensförsörjningsarbetet för att säkra kompetensförsörjningen i batteribranschens tillverkningsled där regionerna har goda förutsättningar att ta en ledande position, i förlängningen goda möjligheter till en gemensam arbetsmarknad.

Regionerna ser även stora möjligheter vad gäller gemensam medverkan i internationella plattformar och nätverk, exempelvis vad gäller uppväxten av ett nordiskt batteribälte och utvecklingen av de regionala smarta specialiseringsstrategierna.

Mål 1

Projektet har identifierat batterivärdekedjans aktörers behov och kartlagt befintligt utbildningsutbud. I fokusutbildningar på gymnasie-, vuxenutbildnings och yrkeshögskolenivå men projektet kan även komma att inkludera andra nivåer.

Mål 3

Projektet har etablerat ett nätverk mellan arbetsmarknads- och utbildningsaktörer (aktuella för branschen), en grund för lärande och utbyte av kunskap och erfarenheter. Nätverket ska lägga grunden för framtida samverkan och koordinering av utbildningar.

Mål 2

Projektet har utifrån genomförd kartläggning och analys tagit fram en interregional aktörs-och utbildningskarta karta över vilka utbildningsmöjligheter som finns kopplat till batteriets värdekedja, vägar in tillolika yrken inom batteriindustrin utifrån olika förkunskapsnivåer. Arbetet förväntas även resultera i identifierade behov av utbildningar som kan komplettera utbildningskartan och som är möjliga utveckla i dialog och samverkan mellan projektets aktörer.

Mål 4

Projektet har bidragit till en etablerad samverkan mellan regionalt strategiskt ansvariga för kompetensförsörjningsfrågan med sikte mot en gemensam interregional arbetsmarknadsregion avseende batteriets värdekedja, en starkare koppling mellan de olika regionernas S3-strategier och samverkan i internationella nätverk och framtida utvecklingsarbete, exempelvis vad gäller framväxten av ett nordiskt batteribälte.