Projektista

Battery Region -hanke kartoittaa olemassa olevaa koulutustarjontaa, tunnistaa ja vastaa koulutustarpeisiin, vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä ja rakentaa verkostoja. Yksi tuloksista odotetaan olevan alueiden välinen strategia tai sopimus jatkuvasta työstä osaamistarjonnan varmistamiseksi akkuteollisuuden arvoketjussa.

Jotta Eurooppa saavuttaisi asetetut ilmastotavoitteet, on sähköistys keskeinen kysymys ja akkujen saatavuus on sen edellytys. Pelkästään eurooppalaisen tarpeen kattamiseksi tarvitaan 20-30 laajamittaista akkukennojen tuotantolaitosta, samalla kun tuotannon on oltava ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää. Ruotsilla ja Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet johtaa kehitystä luonnonvarojensa ja eturintamayritysten kautta metallien tuotannossa ja kierrätyksessä, akkukennojen tuotannossa, vahvoilla energiayhtiöllä ja maailman johtavina käyttäjätason tuottajina sekä vahvalla alan tutkimuksella alueillaan. Tämän uuden teollisuuden kasvu asettaa vaatimuksia työvoimalle, joilla tulee olla oikeat ammatilliset taidot. Insinöörien, teknikoiden ja operaattoreiden tarve eri tasoilla on suuri, mikä haastaa maiden koulutusjärjestelmät.
Energia-ala kasvaa voimakkaasti alueillamme ja erityisesti akkuteollisuudessa. Jotta uuden teollisuuden kehittäminen vahvistaisi alueita ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla, alueiden on vastattava älykkäisiin osaamistarjontastrategioihin varmistaen, että osaamisen kehittämistoimet vastaavat parhaiten alan tarpeita ja samalla varmistaen sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan, jossa alueen kansalaiset pääsevät osallisiksi kehityksestä.
.

Työpaketti 1 - Viestintä

 

Hankkeessa rakennetaan uutta teollisuutta, mikä edellyttää runsaasti vuoropuhelua ja yhteistyötä monien eri toimijoiden, kuten elinkeinoelämän, toimialajärjestöjen, koulutuksen järjestäjien, alue- ja kunnallisten kehittämisvastaavien sekä muiden käynnissä olevien aloitteiden välillä. Projektin käynnissä olevan työn ja toiminnan viestinnän lisäksi tärkeä osa on projektin aikaisten lisäarvojen ja oppien esiin nostaminen. Projektin käynnissä olevan työn ja toiminnan viestinnän lisäksi tärkeä osa on projektin aikaisten lisäarvojen ja oppien esiin nostaminen.

Työpaketti 2 - Projektin johtaminen

 

Region Västerbotten on hankkeen vastaava johtaja, koordinoi ruotsalaisten kumppaneiden työtä ja vastaa lisäksi hankkeen hallinnosta ja viestinnästä. Pohjois-Pohjanmaan liitto koordinoi suomalaisten kumppaneiden työtä. Hankekumppaneilla Skellefteån kunnassa ja OSAO:ssa on hankeavustajia, jotka vastaavat kunkin organisaation strategisesta ja operatiivisesta koulutustyöstä.

Työpaketti 3 - Koulutus / osaamistarpeet

 

Akkutuotannon arvoketjussa toimivien yritysten koulutus- ja osaamistarpeiden tunnistaminen.

Akkuarvoketjunäkökulmasta ala on rakentamisvaiheessa, jossa eri segmentit kasvavat eri tahtiin. Esimerkiksi raaka-ainetuotannossa työ tapahtuu suurelta osin jo vakiintuneessa ympäristössä. Uusilta materiaaleilta, jotka asettavat uusia vaatimuksia, odotetaan kuitenkin suurta kasvua, joka kiihdyttää uusien osaajien kehittymistä ja tarvetta. Sama koskee myös kierrätyksen hallintaa. Akkutuotannon ja lopputuotteiden kehitys on ennennäkemättömän nopeaa, ja uusia toimijoita on tulossa. Hankkeen keskeinen aktiivisuus on toimijoiden osaamistarpeiden tunnistaminen ja siihen liittyvät koulutukset. Ensisijaisesti koulutukset keskittyvät ammatillisiin ja AMK-koulutustasoihin, mutta hanke voi sisältää myös muita koututustasoja.

Työtä tehdään analysoimalla olemassa olevaa materiaalia ja työpajoissa akkuarvoketjussa toimivien yritysten kanssa.

Työpaketti 4 - Tarjolla olevat koulutukset

 

Käytettävissä olevien koulutusten tunnistaminen akkujen arvoketjussa.

Alueellisesti tarkasteltuna akkujen arvoketjun eri segmenttien kehitys tapahtuu eri tahtia, mikä avaa mahdollisuuden laajempaan vaihtoon koulutuksen näkökulmasta. Kriittisten mineraalien louhinta akkutuotannossa on edennyt pitkälle Pohjois-Suomessa. Pohjois-Ruotsissa on käynnissä lukuisia toimia louhinnan tai kierrätyksen käynnistämiseksi Skellefteåssa tuotanto alkaa Northvoltin akkutehtaalla vuoden 2022 alussa ja Pohjois-Suomessa käydään pitkälle menevää vuoropuhelua Vaasan akkutehtaan perustamisesta. Kierrätyksen osalta sekä Pohjois-Suomella että Ruotsilla on vahvat perinteet ja useita aktiviteetteja menossa. Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa, että alueelliseen kehitykseen liittyviä, hankkeessa kartoitettuja ja määriteltyjä koulutuksia on paljon.

Työpaketti 5 – GAP-analyysi

 

GAP-analyysi ja toimet havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Sekä olemassa olevien koulutusten että yritysten tarpeiden kartoituksen perusteella tehdään GAP-analyysi, jonka tavoitteena on tunnistaa ja vastata niiden välisiin mahdollisiin puutteisiin. Hankkeen alueiden välisen kokoonpanon perusteella on paljon mahdollisuuksia vaihtaa tietoja, jotka liittyvät sekä yhteistoimintaan koulutuksen kehittämisessä (verkostomainen kokemusten vaihto), resurssien yhdistämiseen (esim. opettajat) ja oppilaiden rekrytointiin, että yhteisten ratkaisujen löytämiseen tähtäävien koulutusten päällekkäisyyksien välttämiseen. Hankkeen tavoitteena on laatia alueiden välinen koulutuskartta, joka osoittaa eri koulutusväyliä akkuteollisuuden uusiin ammatteihin yksilön osaamiseen perustuen.

Työpaketti 6 - Yhteistyö

 

Strateginen yhteistyö yli alue- ja maarajojen yhteisten koulutustoimien ja sitä kautta yhteisten työmarkkinoiden osalta.

Hankkeeseen osallistuvat tahot, Region Västerbotten ja Pohjois-Pohjanmaan liitto, näkevät merkittäviä hyötyjä vahvistaessaan yhteisvaikutustaan strategisessa osaamistarjontatyössä akkualan tuotantoketjun osaamistarjonnan turvaamiseksi, jossa alueilla on hyvät edellytykset ottaa johtava asema ja siten hyvät mahdollisuudet yhteisille työmarkkinoille.

Alueet näkevät myös merkittäviä mahdollisuuksia osallistua yhdessä kansainvälisiin foorumeihin ja verkostoihin, kuten pohjoismaisen paristovyön kasvuun ja alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden kehittämiseen.

Tavoite 1

Hanke on tunnistanut akkuarvoketjun toimijoiden tarpeet ja kartoittanut olemassa olevan koulutustarjonnan. Pääpaino on ammatillisessa ja AMK-koulutustasoissa, mutta hanke voi sisältää myös muita koulutustasoja.

Tavoite 3

Hanke on luonut työmarkkina – ja koulutustoimijoiden verkoston (alan ajankohtainen), perustan oppimiselle sekä tiedon ja kokemusten vaihdolle. Verkosto luo pohjan tulevalle yhteistoiminnalle ja koulutusten koordinoinnille.

Tavoite 2

Hankkeessa on tehty kartoituksen ja analyysin perusteella alueiden välinen toimija- ja koulutuskartta, jossa esitetään akkujen arvoketjuun kytkeytyviä koulutusmahdollisuuksia ja ohjataan akkuteollisuuden eri ammatteihin eri lähtökoulutustasoihin perustuen. Työn odotetaan johtavan myös tunnistettuihin koulutustarpeisiin, jotka voivat täydentää koulutuskarttaa ja joita voidaan kehittää hankkeen toimijoiden välisessä vuoropuhelussa ja vuorovaikutuksessa.

Tavoite 4

Hanke on edistänyt osaamistarjontakysymyksistä vastaavien alueellisten strategisten toimijoiden vakiintunutta vuorovaikutusta. Tavoitteena on yhteinen alueiden välinen työmarkkina-alue akkujen arvoketjussa, eri alueiden S3-strategioiden entistä vahvempi kytkentä kansainvälisiin verkostoihin ja tulevaisuuden kehitystyöhön, esimerkiksi pohjoismaisen akkualueen kehittämiseen.